هنرستان كار دانش حضرت مريم (س) دهلران
 

1-     مهمترین عامل  پیشرفت در یاد گیری فنون گل سازی .........است ؟ 

الف ) تمرین      o      ب)   پشتکار    o  ج) ابتکار   o    د) هر سه مورد   o 

 

2-    گلهای پارچه ای   در اکثر موارد به چه صورت هستند  ؟  

الف ) قابل شست و  شو   o         ب) انعطاف  پذیر اند   o         ج) مورد الف و ب  د) هیچ کدام   o     

 

3-مواد اصلی گلهای چرمی چیست  ؟ 

الف ) مقوا  -لاتکس  o       ب) مقوا      o        ج) پارچه   o        د) ارگانزا لاتکس    o     

 

4-گلسازی با خمیر چینی   به چند روش  انجام میگیرد ؟

الف) یک روش  o         ب)  دو روش  o        ج) سه روش   o        د) چهار روش   o     

 

5- در روش مدرن گل چینی  از چه نوع خمیری استفاده میشود ؟

الف) خمیر خام     o      ب) خمیر شور  o         ج) خمیر پخته   o         د) خمیر نان باگت     o      

 

6- در کدام روش تهیه خمیر گلها از ظرافت بیشتری برخور دارند ؟ 

الف ) خمیر های سنتی     o      ب) خمیر ایتالیایی   o        ج) هر دو گزینه الف و ب  o         د) هیچکدام   o     

 

7- چه نوع ماده ای  براق کننده ای از مخلوط کردن دو ماده بدست می آید؟

الف)پلی استر  o        ب)ورنی  o        ج)کیلر  o        د)لاتکس  o     

8-چه نوع رنگی در گلهای کاغذی ، چرمی ودانه بلوری استفاده می شود ؟

الف ) رنگ  اکر یلیک     o        ب) رنگ روغن   o       ج) رنگ پودری پارچه  o         د) گواش   o     

 

9- کدام گزینه جهت رنگ اکلیلی طلائی صحیح است ؟  

الف ) با اضافه کردن یک قاشق غذا خوری پودر اکلیل           o                                                                                 ب ) با اضافه کردن دو قاشق غذا خوری پودر اکلیل     o      

ج) با افزودن دو قاشق غذا خوری کیلر   o     

د) با افزودن سه قاشق غذا خوری کیلر یا ورنی   o     

 

10- حلال ورنی ...............است ؟  

الف ) تینر   o        ب) روغن      o        ج ) آب   o          د) هیچ کدام   o     

 

11-  برای سایه کاری روی گلها و میوههای خمیری از چه نوع رنگی استفاده میشود ؟

 

الف) گواش o          ب)  رنگ اکریلیک  o         ج)  آبرنگ  o         د)  رنگ صدفی o       

 

12- مواد اصلی گلهای شیشه ای و رویائی چیست؟

الف )  خمیر- پودر اکریل o          ب)  لاک پودر اکریل و خمی o        ر  ج)لاک لاتکس  o          د) کاغذ -خمیر o       

13-................برای حالت دادن به گلبرگها و برگها استفاده می شود؟

الف)  قاشق ودرفش  o         ب)  درفش o          ج)  قاشق o          د)  اتوی گلسازی o       

14- چه نوع پارچه هایی بیشتر برای گلسازی مناسب است ؟

الف )مخمل نخی وساتن  o         ب)پارچه های حریر   o        ج)رویال و تترون  o                             د) هر سه مورد o       

15- برای آهار کشیدن پارچه در گلسازی .........................................

 

الف ) دو قاشق غذاخوری کاملا پر پودر ژلاتین در یک لیوان آب سرد o        

ب) 3قاشق غذا خوری نشاسته با یک قاشق آب سرد o       

ج) کمی چسب کاغذ دیواری و نشاسته  o        د)مقداری ژلاتین وآبo

 

16- وسایل مورد مورد نیاز برای ساخت گل داوودی از پارچه عبارتند از........................

الف )پارچه رویال  o         ب  )  سیم گلسازی o      ج) گزینه الف وب صحیح است o                        د) چه کتان   o                

 

17- برای اتو زدن به شیوه ی دندانهدار کردن میتوان از  ................

الف ) دستمال کاغذی خشک کمک گرفت   o   ب )  دستمال کتانی بزرگ مرطوب کمک گرفت    o

 ج) دستمال کاغذی مرطوب کمک گرفت o    ج) هر سه گزینه صحیح است    o

 

18-   ظرفی که خمیر گل چینی در آن پخته می شود   حتما باید از چه جنسی باشد    ؟

   الف ) جنس آلومینیم  o   ب) جنس مسی  o   ج) جنس روی   o    د) جنس لعابی   o

 

19-  با چه وسیله ای    لبه های گلبرگها را در گل خمیری میتوان لبه دار کرد ؟

  الف ) ابزار شماره 11  o  ب) ابزار شماره 3 o ج) ابزار شماره 10  o د ) بزار شماره 1 o

 

20- برای ساخت میوه چه خمیری به کار می رود ؟

    الف ) خمیر خام  o  ب) خمیر پخته o  ج ) خمیر پخته نپخته  o د) هر سه گزینه o

 

 

 

 

21-   تکنیک های اتو کاری فوم چیست ؟  

 

الف) پلیسه کردن، قالب زدن  o   ب) حالت دادن ، سوزاندن  o  ج) فنجانی کردن پیچااندن  o         د) هرسه گزینه صحیح است o

22- سبب ایجاد نشدن رگبرگ های روی فوم چیست ؟

الف ) جنس فوم  o   ب) زیاد گرم نشدن فوم   o   ج) جنس قالب  o   د) هرسه گزینه صحیح است o

23-برای نظافت گل های بلندر :

الف) از باد سرد سشوار یا آب و پودر شویندهد  o ب) روی شعله های مستقیم میگیریم o

ج) نمی توان گلها را تمیز کردد o                   د) کیلر را روی گل می پاشیم o

 

24) انواع بلندر عبارتند از:

الف) بلندر مخملی  o        ب) بلندر خشک  o        ج) بلندر شیشه ای   o    د) هرسه مورد   o

 

25-................پس از رنگ آ میزی روی سطح فوم آن را به چسب چوب آ غشته کرده پودر اکلیل بپاشید.

الف) بلندر دانه ای    o        ب) فوم دریایی   o       ج) بلندر شنی  o       د)هیچکدام   o

 

26-         این الگو مربوط به کدام نوع از گلهای زیر می باشد ؟

 

 

الف) گل داوودی   o      ب) گل ختمی   o     ج) گل آ فتابگردان   o      د)  گل شمعدانی  o

 

27- فوم مناسب جهت ساخت گلهای بلندر عبارت است از .......................................

 

الف) کلفت بودن فوم     o     ب) ضخامت یکدست    o    ج) رنگ پذیری مناسب  o  د) مورد ب و ج صحیح  است    o     

28- وسایل مورد نیاز گل رویائی کدامند؟

الف) کاغذ کالک    o      ب) غلط گیر      o    ج) خودکار بدون جوهر     o   د) هر سه گزینه o

29- برای خط انداختن روی کاغذ کالک از.......................استفاده میشود ؟

الف) خودکار بدون جوهر   o      ب) ناخن دست  o     ج) سوند   o        لاک غلط گیر o

 

30- این نو ع گل آ رایی برای انواع سبد وپایه های فر فو ژه مناسب است ؟

الف) گل آ رایی به فرم مار پیچ   o   ب) گل آ رایی به فرم مخروطی o      ج) گل آ رایی به فرم یک طرفه    o  د) به فرم خطی   o

 

31- در گل آرا یی روی میز غذا خوری سطح میز را به صورت ............................درنظر می گیریم .

الف) s  یا مار پیچ   o       ب) فضای فرضی دو شکل افقی  o  ج) L   یا یطرفه  o   د) مخروطی o

32- وسایل وابزار ساخت گل های خمیری عبارتند از ........................

الف) آرد نشاسته گلیسیرین     o   ب) وازلین گلیسیرین سری ابزار     o

ج) آرد نشاسته وازلین سری کامل سمبه گلیسیرین مدلینگ   o    د) مدلینگ نشاسته سری کامل سمبه o

 

33- برای نصب گلبرگهای کالک به هم از چه نوع چسبی استفاده می شود؟

 

الف) چسب چوب    o    ب) چسب مایع یا چسب گرم     o    ج) چسب قطره ای   o     د) ب وج صحیح است  o

 

34- چه نوع گل آ رایی یک طرفه می باشد که گل ها همه به یک سمت قرار دارند ؟

الف) گل آ رایی به فرم باد بزن  o      ب) گل آ رایی به فرم گرد   o  ج) گل آرایی به فرم مخروطی  o    د) به فرم خطی o

35 شیو ه های چسبانیدن کار روی تابلو در گل آرایی کدامند ؟

 

الف ) اتصال تخت   o       ب) اتصال نیمه تخت     o      ج) اتصال برجسته      o    د) هر سه گزینه صحیح  است   o

 

36 به اتصال مستقیم گل روی تابلو اطلاق می شود ؟

 

الف ) اتصال بر جسته  o         ب) اتصال تخت   o      ج) اتصال نیمه بر جسته   o     د) هیچکدام o

 

37- برای درختچه ها و دسته گل عروس از چه نوعی از گل آ رایی استفاده میشود ؟

 

الف ) فرم یک طرفه      o   ب) فرم مار پیچ  o          ج) فرم مخروطی      o    د) فرم  s  o

 

38 گل آرایی به فرم خطی .....................................................

الف ) به صورت افقی یا عمودی روی اسفنج کشید و باریک انجام می گیرد o

ب) در مرکز این گل آرایی اسفنج روی پایه قرار می گیرد o

 

ج) گل آ رایی به صورت دوکی شکل روی اسفنج قرار می گیرد  o

 

د) الف و ج صحیح است o

 

 

39 برای سایه کاری با ابر  روی فوم به چه شیو ه ای باید عمل نمود  ؟

 

الف ) رنگ موضعی    o    ب) رنگ پوششی   o      ج) رنگ ابر و بادی    o      رنگ ترام    o

 

40 چه عاملی با عث ثابت ماندن رنگ روی فوم میشود ؟

الف )   پس از خشک شدن رنگ فوم را با پودر تالک آغشته کرد  o     

ب ) فوم را پس از خشک شدن با پودر اکریل آغشته کرد  o     

ج)  مورد الف و ب صحیح است  o     

 د) رنگ پس از کشیدن روی فوم ثابت می ماند  o     

 

طراح : مهناز عبدالهي


موضوعات مرتبط: آموزشي
[ سه شنبه هجدهم دی ۱۳۸۶ ] [ 23:0 ] [ مدير وبلاگ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب